Den daglIge undervIsnIng – fag og lektIer

På HNIE er de boglige fag vigtige, og de udgør grundkernen i efterskoleopholdet. Vores ambition er, at alle elever vokser fagligt mens de er her på skolen. I mange af fagene vil 9. og 10. klasse være samlæste, da vi ser det som en pædagogisk gevinst, at blande klasserne løbende i undervisningen. Eleverne bliver naturligvis klædt på individuelt på til den prøve, de skal afslutte skoleåret med, uanset om det er 9. eller 10. klassesprøven. Undervisningen i de boglige fag bygger på følgende principper:

 • Vi udfordrer eleverne, hvor de er
 • Vi skaber struktur omkring lektier og afleveringer, bl.a. gennem elevintra og via lektiecafe
 • Eleverne har en større skriftlig aflevering hver uge
 • Vi sender besked hjem ved manglende aflevering
 • Vi har terminsprøver, bl.a. som forberedelse til de afsluttende prøver

Der undervIses I følgende fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Kristendom
 • Geografi
 • Biologi
 • Fysik-kemi
 • Idræt
 • Dansk
 • Matematik
 • Fysik
 • Tysk
 • Engelsk
 • Biologi
 • Idræt

Valgfag: 

Som elev har du valgfag en eftermiddag om ugen i 2 perioder af skoleåret. 1. periode ligger fra august til efterårsferien, inden opstart af linjefagene. Her har du mulighed for at vælge et valgfag, hvor du får snust lidt til den linje, du overvejer – eller du kan vælge lige det fag, du har lyst til. 2. periode begynder efter efterårsferien og slutter til jul. Efter jul sættes timetallet på linjerne op, ligesom der bliver mulighed for at vælge fag fra de andre linjer i det, vi kalder ‘Linjer På Tværs’.

“JAGTTEGN ER ET AF VORES MEST POPULÆRE VALGFAG”

Anders Bruun – Linjelærer Outdoor
(NB. Jagttegn udbydes kun i 10. kl.)

10 PRO – PROJEKTORIENTERET 10. KLASSE.

10PROJEKT er vores projektorienterede 10. klasse. Den passer til dig, der føler dig rimelig sikker på det faglige og som gerne vil arbejde med projektledelse og innovation.

10PROJEKT giver dig mulighed for at iværksætte og gennemføre små og store innovative projekter, der peger ud over skolen og sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og foreninger m.m.  I 10PROJEKT afsluttes skoleåret med et stort projekt og du skal således ikke op til folkeskolens afsluttende prøve.

MANGE VALGFAG

På HNIE vil der oftest være mulighed for at vælge de følgende valgfag
– NB; jagttegn er kun for 10. årgangs-elever

UdfordrInger I fællesskab

Obligatorisk friluftsliv: 

Alle elever har friluftsliv fra august til efterårsferien. Her vil du være ude en dag om ugen, få oplevelser i naturen og være aktiv sammen med dit friluftshold. I friluftsliv arbejder vi bl.a. med: lejrliv, mad, kano, vandring, orientering og udeovernatninger/ture.

MØDEPLIGT

Du har mødepligt til al undervisning, alle fællesarrangementer og alle måltider – og vi forventer, at du møder til tiden.

PraktIsk Info om fag & undervIsnIng

En fast dag hver uge skal der afleveres en skriftlig opgave i enten dansk, sprog eller matematik. Dagen står på din kalender i det elevhæfte, du får ved skoleårets begyndelse.

Hver aften er der stilletime fra aftensmaden slutter og indtil kl. 19.30. I det tidsrum skal du være på dit værelse, så der altid er et tidspunkt på dagen, hvor du har ro til at lave lektier eller slappe af med en bog. Du kan også hygge dig sammen med dine værelseskammerater.

I stilletimen kan man også vælge at deltage i lektiecafeen. Her vil være en lærer til at hjælpe – enten med noget fagspecifikt eller bare til at få struktur på lektierne. Alle kan deltage, og nogle får besked om at de skal deltage.

Hvis du ikke vælger tysk eller fysik i 10. klasse, har du ikke umiddelbart fri, men skal i de timer stå til rådighed for at hjælpe til med praktiske opgaver, med mindre der er lavet andre aftaler.

I 10. klasse skal du i brobygning 1 uge, hvor du besøger 2 forskellige ungdomsuddannelser.

Inden du kommer på efterskolen, skal du have truffet dine valg om hvilke 2 ungdomsuddannelser, du vil brobygge til. Du skal skrive dine valg i din uddannelsesplan, der bliver sendt til os. Vi sørger for at tilmelde dig.

Formålet med vejledningen er:

 • at sikre, at eleverne træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger, eleven har. Og at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse.
 • at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse, og hvilke krav der stilles til den enkelte elev.
 • at alle elever har en plan for deres videre færden efter endt efterskoleår.

For at vejledningen på Himmelbjergegnens kan blive bedst mulig, er det vigtigt for os, at

 • vejlederen har individuelle og personlige samtaler med eleven
 • vejlederen er en del af livet på efterskolen
 • eleven kender vejlederen og vejlederen kender eleven
 • vejlederen har individuelle og personlige samtaler med eleven
 • vejlederen har en hurtig og daglig kontakt med faglæreren og kontaktlæreren